facebook Futura Esperanza zakelijk Burn outLinkedIn Futura Esperanza Zakelijk Burn outTwitter Futura Esperanza Burn outcontact Futura Esperanza

HERKENBARE SITUATIES BURN OUT ZAKELIJK

Burn out, verzuim en financiele gevolgen en herstel
 • Voor uw wernemers
 • dreigt lang verzuim.
 • Gaat u het verzuim van uw werknemer financieren?

 

Burn out. Voor jou tien andere wergevers

Voor jou tien andere werkgevers.

Het effect van Burn out op de schaarse arbeidsmarkt.

Veel werkgevers realiseren zich te weinig, dat Burn out veel voorkomt bij hoger opgeleide specialisten binnen het bedrijf. Terwijl de investeringen in tijd en geld voor het opleiden en ontwikkelen van deze mensen aanzienlijk zijn. En dan blijken zij plotseling thuis te zitten met een Burn out.

Kosten van ziekteverzuim

In de afgelopen crisisjaren werd er dan gekozen op basis van bestaande richtlijnen voor een behandelingstraject, dat voldoet aan de eisen van de Wet Poortwachter. Alle vinkjes en termijnen worden goed bewaakt, maar de betreffende werknemer blijft langdurig ziek. Dat heeft verschillende nadelige gevolgen. Niet alleen loonkosten (die zijn vaak verzekerd), maar ook kosten van vervanging, winstderving en oplopende druk richting collega’s om taken over te nemen.

Vernieuwde aanpak Burn out herstel

In de huidige tijd hebben juist die specialisten alle gelegenheid om een andere werkgever te kiezen. Vervanging is steeds moeilijker te vinden. Het is dus zaak om hier om een andere manier mee om te gaan. Werkgevers moeten veel zorgvuldiger omspringen met belangrijke werknemers.
Dus niet meer terugkeren in het arbeidsproces, terwijl de oorzaken van de Burn out niet zijn aangepakt. Maar juist kiezen voor een integrale aanpak met serieuze  aandacht voor de verschillende aspecten van de Burn out. Echt maatwerk gericht op herstel in plaats van voldoen aan de parafencultuur.

STECR richtlijn

Ons motto is vergelijkbaar met de nieuwe richtlijn van STECR. Dus zo snel mogelijke werk hervatten, maar wel op een duurzame manier.  Echt kijken naar bijvoorbeeld de match tussen de werknemer en zijn taken en functies. Hoe gaat het privé met hem of haar? Hoe is zijn of haar werkplek ingericht en hoe wordt dit ervaren? Welke invloeden hebben collega’s, leidinggevenden en klanten op het functioneren? Welke stressoren zijn belangrijk en hoe wordt daar mee omgegaan? Zo maar een aantal aandachtspunten uit ons programma.

Bevlogenheid

Het doel is uiteindelijk om weer bevlogenheid terug te brengen in het functioneren en daarmee de werknemer te behouden voor het bedrijf. Een duurzaam herstelde werknemer zal inspirerend werken binnen het bedrijf en tevens Burn out bij anderen mogelijk voorkomen.

Herkent u het bovenstaande vraag dan gratis onze extra informatie.

Burn out overkomt de beste

Burn out. Het overkomt de beste!


Steeds meer hoogopgeleide medewerkers raken Burn out. Het grote misverstand is, dat dit de losers van het bedrijf zijn. Dat is pertinent niet waar. Het zijn juist de onmisbare krachten binnen het bedrijf. Zij die in staat zijn om “out of the box” te denken. Die bijzondere werknemer, die in staat is een innovatie in gang te zetten, waar het hele bedrijf van profiteert.

Die bijzondere eigenschap maakt hen extra kwetsbaar voor een Burn out. Zij zijn afhankelijk van een bepaalde werkomgeving. Niet alleen de fysieke, maar ook het team en de bedrijfscultuur. Als het bedrijf die niet langer kan bieden of een verandering doorvoert, begint het proces van overspanning, dat uiteindelijk leidt tot de Burn out.  
Omdat het mensen zijn met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zullen zij eerst proberen de situatie zelf op te lossen. Vaak begint het met een stapje extra doen. En dat stapje groeit door tot flinke stappen. Werk mee naar huis, in het weekend nog even wat afmaken. Het verantwoordelijkheidsgevoel gaat steeds zwaarder drukken.

Op het moment, dat het dan, ondanks de inzet, toch niet lukt, slaat de Burn out toe. Ze verliezen de controle, raken prikkelbaar op het werk naar collega's en leidinggevenden. Maar ook thuis moeten de naasten het vaak ontgelden. De cirkel naar beneden eindigt met een ziekmelding. De arts zal dan onderzoeken of er sprake is van overspanning, in combinatie met grote vermoeidheid. En of de klachten al langer als 6 maanden duren en vooral werkgerelateerd zijn. Als dat allemaal aan de orde is, volgt waarschijnlijk de diagnose Burn out.

Tot grote schrik van betrokkenen dreigt nu iemand nu langer dan een jaar thuis te gaan zitten. Zowel de werknemer, als de werkgever vragen zich af hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar dan wel op een duurzame en verantwoorde manier. Zonder goede begeleiding weer snel beginnen vergroot de kans op een tweede burn out en zelfs op een depressie.

Ons programma biedt de mogelijkheid om binnen drie tot vier maanden weer te beginnen met werken. Mits de oorzaken goed in beeld zijn en de nodige maatregelen zijn genomen. Wij bieden een exclusieve aanpak waarvan onderstaande stappen deel uitmaken.

Zichzelf voorbij lopen

In eerste instantie is het van belang om erachter te komen waarom iemand zichzelf voorbij gelopen is. Zijn de oorzaken duidelijk en verklaarbaar of is het een samenloop van omstandigheden? Welke invloeden van buiten spelen een belangrijke rol? Ook privé omstandigheden kunnen een groot effect hebben op het ontstaan van de Burn out. Dit alles moet helder en duidelijk in beeld gebracht worden, zodat er een basis ontstaat om aan te werken.

Wat moet anders?

Als helder is wat de Burn out heeft veroorzaakt, wordt het tijd om de verschillende aspecten onder de loep te nemen. Wat kan er anders en waarop heeft iemand niet of nauwelijks invloed? Is er een rol weggelegd voor de werkgever, de leidinggevende of collega's? Moet er thuis iets worden veranderd? Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg. Al die aspecten bij elkaar moeten ervoor zorgen, dat een stabiele basis komt voor een duurzaam herstel.

Werkplek

Als de oorzaken in beeld zijn en de pijnpunten benoemd, gaan we de werkplek of werksituatie eens nader bekijken Na een bezoek aan het bedrijf ontvangen werkgever en werknemer een rapport met aanbevelingen op veel terreinen. Zoals psychosociale factoren, fysieke werkplek, werkinhoudelijk, ergonomisch en andere relevante invloeden. Dit rapport kan als basis dienen voor het uitvoeren van aanpassingen en het maken van aanvullende afspraken. Natuurlijk zal het hele bedrijf hiervan profiteren. Tenslotte moet worden voorkomen, dat ook andere mensen Burn out raken. Mogelijk door dezelfde oorzaken en dus ook met dezelfde gevolgen.

Wikken en wegen

Het is zaak om uit te zoeken hoe het zit met de huidige balans. Om daarna te gaan werken aan het herstel van het evenwicht. Zowel werk als privé streeft een mens nu eenmaal ernaar de zaken in balans te hebben. Het gaat om een gezond evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Dus hoeveel kan iemand feitelijk aan en wat wordt er nú van hem of haar gevraagd.

Hetzelfde maar dan anders

Harde werkers hoeven vaak alleen maar te worden bijgestuurd. Iets meer delegeren. Delen van verantwoordelijkheden met degene, die dat ook als taak hebben. Vooral ook minder verantwoordelijk voelen voor allerlei zaken ,die er minder toe doen. Nadenken over een herverdeling van functies en taken kan voor iedereen verhelderend werken. Vaak zijn zaken in de loop van de tijd wat scheef gegroeid. Een mooie gelegenheid om dit aan te pakken en op die manier weer een gezonde taakverdeling binnen het bedrijf tot stand te brengen.

Begrip en respect

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst gaat het niet alleen over het vastleggen van fucties en taken. Maar het gaat ook om verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheid draag je samen. Zowel in werk als in privé. Het is dus belangrijk om rekening te houden met elkaars belangen. Of het nu de werknemer, werkgever, collega of partner is. Respect en vertrouwen vormen een goede basis voor een duurzame samenwerking.

Samen

Harde werkers hebben de neiging zaken zelf op te lossen. Zij vergeten nog wel eens, dat je samen uiteindelijk sterker bent. Als de locomotief maar doorrijdt zonder de wagons mee te nemen, komt de vracht niet aan. Samen vereist een bepaald sociaal gedrag van alle betrokkenen. Begrip en respect voor elkaar is heel belangrijk. Je eens verdiepen in de werkwijze of denkpatronen van de ander levert nieuwe inzichten. Misschien niet altijd beter. maar veelal met hetzelfde resultaat en soms op lange termijn zelfs effectiever.

Resultaat

Een vernieuwde werkwijze van de stuwende kracht in de organisatie geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. Ook de privé situatie zal hiervan profiteren.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Er moet wel voldoende motivatie aanwezig zijn om aan het herstel te werken, dan zal het rendement ook het hoogste zijn. Vraag vandaag nog het informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Signaleer een dreigende burn out

Signaleer een dreigende burn out

Voor de signalen van een (dreigende) Burn out zoeken wij aansluiting bij hetgeen daarover is opgenomen in de registratie richtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Verschijnselen zijn grofweg onder te verdelen in mentale klachten, zoals concentratieverlies, emotioneel labiel, vergeetachtigheid en minder goed sociaal en in het werk functioneren. Daarnaast zijn er vaak fysieke klachten, zoals slaapgebrek, moeheid, hoofdpijn, nekklachten, futloos en ander lichamelijk ongemak. Een combinatie van de bovengenoemde factoren leidt tot overspanning, als er verschillende stress veroorzaken factoren bij komen op het werk. De genoemde registratierichtlijn combineert overspanning langer dan 6 maanden, uitputtingsverschijnselen en een cynische werkhouding tot Burn out. Belangrijk is dat door een deskundige, zoals de huisarts, geconstateerd wordt, dat niet andere (persoonlijkheids)stoornissen de oorzaak vormen van de klachten.

Om te komen tot een duurzaam en snel herstel van de Burn out, is het belangrijk een aantal stappen zorgvuldig en onder begeleiding te doorlopen.

De aanleiding

Welke signalen doen zich precies voor en hoe zijn die te verklaren. Bijvoorbeeld door verandering in privé of werk. Bedenk daarbij, dat de oorzaak verder in het verleden kan liggen. Mensen die gevoelig zijn voor Burn out hebben de neiging actief te reageren op problemen. Ze zetten een tandje bij, nemen werk mee naar huis. Ze voelen zich verantwoordelijk en willen heel graag presteren. Ze denken alles wel af te krijgen. Vaak ten koste van hobby's, relaties en andere ontspanningsmomenten. En dat houden ze vaak lang vol, totdat er iets flink tegenzit of er is een privé probleem. Dan dreigt een Burn out met controleverlies, het korte lontje naar de omgeving en tenslotte het omvallen.

Accepteren en werken aan een oplossing

Het constant vechten tegen voornoemde verschijnselen kost veel energie. Daar moet dus een oplossing voor gezocht worden. Bij voorkeur voor alle oorzaken van de genoemde signalen. Daarbij staat steeds de vraag centraal of iets veranderd of geaccepteerd moet worden. Dat zal per persoon flink verschillen. De één houdt bijvoorbeeld van verantwoordelijkheden en kan daar ook mee omgaan. De andere krijgt ze, maar wordt er heel ongelukkig van.

Het wankel evenwicht

Door de Burn out is de belastbaarheid van iemand flink teruggelopen. Om weer normaal te kunnen functioneren, moet er hard gewerkt worden aan een verhoging hiervan. Tegelijkertijd dient de taak- en functie belasting op het niveau van de persoon afgestemd te worden. Dit kan van tijdelijke aard zijn. Als dit niet zorgvuldig wordt aangepakt, is er sprake van onbalans en zal iemand al snel terugvallen. Vergeet daarbij vooral niet wat de belasting in de privé situatie is. Alle aspecten tellen mee, dus ook de mentale belasting, bij het bepalen van hetgeen iemand aankan. Bijvoorbeeld boos blijven op een werkgever of een ex-partner, zijn allemaal factoren die van invloed zijn.

Elk nadeel…….

Negatieve signalen kunnen ook een aanleiding zijn om zaken eens op een andere wijze te bekijken. Cruijff wist het al: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Door zich af te vragen of een bepaalde taak of functie wel passend is ontstaan nieuwe inzichten. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de werkgever. Is hij of zij bereid mee te denken over veranderingen of aanpassingen? Een positieve houding zal ook een positief effect hebben op de bereidheid hieraan mee te werken door de werknemer.

Verantwoording

Een van de signalen is een cynische houding ten opzichte van het werk en/of de werkgever. In deze stap staat centraal, dat een arbeidsovereenkomst twee verantwoordelijke partijen kent. Het is voor de werknemer langzaam wel duidelijk, dat hij of zij verantwoordelijk is voor alle besluiten over zijn of haar (werkzame) leven. Alles met respect en vertrouwen naar anderen, dus ook naar de werkgever. Omgekeerd is dat natuurlijk ook van toepassing op werkgevers, leidinggevenden en collega's. Een Burn out is een heel geschikt moment om ieders verantwoordelijkheden eens te herijken.

Sociale steun

Een veelvoorkomend signaal is het feit, dat met het gevoel heeft dat sociale steun van collega's en/of de leidinggevende, ontbreekt. Uitgezocht moet worden, waardoor dit gevoel is ontstaan. Veelal is er sprake van veranderingen, zoals een reorganisatie of een bedrijfsfusie. Vergeet niet de impact van het invoeren van flexibele werkplekken of nog erger “de kantoortuin”. Voor de één een zegen, voor de ander een ramp. Een werkplekonderzoek breng dit soort problemen goed in beeld en komt ook met aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Resultaat

Nadat de signalen in beeld zijn gebracht en op passende oplossingen zijn gevonden, zal iemand met nieuwe energie, weer zijn bijdrage gaan leveren. Als gevolg van de echte aandacht voor de problemen, vaak met meer werkplezier, socialer gedrag, productiever en creatiever. 

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Er moet wel voldoende motivatie aanwezig zijn om aan het herstel te werken, dan zal het rendement ook het hoogste zijn. Vraag vandaag nog het informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Wat kost een burn out?

Wat kost een Burn out eigenlijk?

Een Burn out kost meer dan je denkt.

Een aantal toonaangevende instituten in Nederland zoals het CBS, het Trimbos-instituut en TNO, buigen zich jaarlijks over deze vraag. Allereerst is dan interessant wat gemiddeld een zieke werknemer per dag kost. De meest recente rekensommen laten zien, dat u dan moet denken aan € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000,--,  zijnde modaal. Dit zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productie en/of dienstverlening, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Rekening houdend met het feit, dat het herstel van een Burn out ongeveer een jaar in beslag neemt, wordt berekend, dat de totale kosten van een gemiddelde werknemer met Burn out liggen tussen de € 100.000,-- en de € 120.000,--.
Uit recent onderzoek blijkt, dat ongeveer 14% van de werkende mensen in Nederland in meer of mindere mate kampt met Burn out klachten. Kortom een serieus probleem, dat vraagt om een serieuze aanpak.

Ons programma zorgt ervoor, dat werknemers normaal gesproken binnen drie tot vier maanden weer gaan deelnemen aan de arbeidsproces. Om dit te bereiken kiezen wij voor een hele strakke aanpak voor zowel de werknemer, als de werkgever. Alleen dan valt er een duurzaam resultaat te behalen. Als één van beide niet gemotiveerd blijkt, zal het herstel altijd langer duren.

Die strakke aanpak bestaat uit de volgende ingrediënten:

 1. Een overeenkomst met drie partijen met als bijlage een realistisch plan van aanpak;
 2. Een intakegesprek met zowel de werknemer, als de werkgever;
 3. Maandelijks verslaglegging;
 4. Een uitgebreid werkplekonderzoek met aanbevelingen;
 5. Geheel verzorgde werkreis naar Tenerife, ter versnelling van het herstelproces;
 6. Zes uitgebreide modules;
 7. Terugkeer in de huidige functie;
 8. Twee extra modules als sprake is van outplacement.

We gaan ervan uit dat deelname aan het programma vrijwillig, maar niet vrijblijvend zal geschieden. Er is tenslotte sprake van een arbeidsovereenkomst, met alle (rechts)gevolgen van dien.

Hoe ziet het programma voor het duurzaam herstel er in het kort inhoudelijk uit? Onderstaand de te doorlopen stappen, met de nodige toelichting daarop.

Bewustwording

Als werkgever zie je de burn-out vaak niet aankomen. Het zijn vaak de harde werkers, dus ze zetten een tandje bij en in ene vallen ze om, met de diagnose Burn out .Onze aanpak begint met het in beeld brengen van alle oorzaken en de daarbij behorende gevolgen.

Loslaten

In deze stap gaan we samen met de werknemer en werkgever uitzoeken, welke oorzaken aangepast kunnen worden en welke behoren tot het noodzakelijk kwaad. Ook worden tijdelijke of gedeeltelijke oplossingen en verbeteringen natuurlijk met elkaar besproken.

Werksituatie

Bij deze stap vindt er een werkbezoek aan het bedrijf plaats. Bij voorkeur samen met de werknemer om na te gaan, hoe de werkplek is ingericht, wat er verbeterd kan worden. En hoe de situatie verder is. Hoe gaat het met leidinggevenden, met collega's, geluid, licht, ergonomie. Kortom een compleet beeld van de werksituatie. Daar maken we een rapport, met aanbevelingen van, dat met beide partijen zal worden besproken.

De balans

Als sprake is van een burn-out, is ook vaak sprake van een onbalans. Dat kan zijn een onbalans tussen werk en privé, maar ook in privé situaties. En dat laatste kan dan weer een onbalans veroorzaken op werkgebied. Kortom, het is zaak de balans tussen belasting en belastbaarheid zo snel mogelijk te herstellen.

De reis

Dan volgt de reis naar Tenerife met als doelstellingen:

 1. Letterlijk afstand nemen;
 2. Werken als katalysator voor het herstel;
 3. Het herstelproces versnellen;
 4. De batterij resetten en rechargen;
 5. En het opstellen van een werkhervattingsplan.

Andere mogelijkheden

We gaan nu onderzoeken en stappen zetten naar gedeeltelijke of gehele werkhervatting. Maar dan wel vaak op een wat andere manier. Anders dreigt terugval. Misschien tijdelijk of geheel op een andere afdeling. Mogelijk is de taakverdeling anders in te delen of kan het werk anders worden benaderd.

Verantwoording

Hoe gaat de werknemer om met zijn verantwoordelijkheid? Hoe gaat de werkgever daarmee om? Wat is het gevoel? Veel mensen met een Burn out voelen zich meer verantwoordelijk dan dat ze werkelijk zijn. Een mooie gelegenheid om dit proces een keer te herijken.

Sociaal

Sociale steun van collega's en leidinggevenden zijn enorm belangrijk. Het gevoel, dat deze ontbreken is een grote belasting. Dit geldt ook voor procedurele onrechtvaardigheden. Heeft de werknemer te maken met emotionele aspecten? Lang niet iedereen kan daar eenvoudig mee omgaan. Een ander belangrijk sociaal aspect is de relatie tussen privé en werk.

Resultaat

En vernieuwde werkwijze van de stuwende kracht in de organisatie geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. En heel belangrijk is de hersteltijd winst en dus de enorme kostenbesparing.

Maatwerk

Spreekt onze strakke aanpak je als werkgever of werknemer aan vraag dan vandaag nog het gratis informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Alleen harde werkers krijgen een Burn out

Alleen harde werkers krijgen een Burn out

Uit ervaring blijkt dat, juist de mensen met inzet voor een bedrijf, een groter risico hebben om burnout te raken. Het zijn die mensen, die wanneer het even tegenzit, juist een stapje extra doen. En dat stapje groeit door tot flinke stappen. Werk mee naar huis, in het weekend nog even wat afmaken. Het verantwoordelijkheidsgevoel gaat steeds zwaarder drukken.

Op het moment, dat het dan, ondanks de inzet, toch niet lukt, slaat de Burn out toe. Ze verliezen de controle, raken prikkelbaar op het werk naar collega's en leidinggevenden. Maar ook thuis moeten de naasten het vaak ontgelden. De cirkel naar beneden eindigt met een ziekmelding. De arts zal dan onderzoeken of er sprake is van overspanning, in combinatie met grote vermoeidheid. En of de klachten al langer als 6 maanden duren en vooral werkgerelateerd zijn. Als dat allemaal aan de orde is, volgt waarschijnlijk de diagnose Burn out.

Tot grote schrik van betrokken nu dreigt iemand nu langer dan een jaar thuis te gaan zitten. Zowel de werknemer, als de werkgever vragen zich af hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar dan wel op een duurzame en verantwoorde manier. Zonder goede begeleiding weer snel beginnen vergroot de kans op een tweede burn out en zelfs op een depressie.

Ons programma biedt de mogelijkheid om binnen drie tot vier maanden weer te beginnen met werken. Mits de oorzaken goed in beeld zijn en de nodige maatregelen zijn genomen. Wij bieden een exclusieve aanpak waarvan onderstaande stappen deel uitmaken.

Jezelf voorbij lopen

In eerste instantie is het van belang om erachter te komen waarom iemand zichzelf voorbij gelopen is. Zijn de oorzaken duidelijk en verklaarbaar of is het een samenloop van omstandigheden? Welke invloeden van buiten spelen een belangrijke rol? Ook privé omstandigheden kunnen een groot effect hebben op het ontstaan van de Burn out. Dit alles moet helder en duidelijk in beeld gebracht worden, zodat er een basis ontstaat om aan te werken.

Wat moet anders?

Als helder is wat de Burn out heeft veroorzaakt, wordt het tijd om de verschillende aspecten onder de loep te nemen. Wat kan er anders en waarop heeft iemand niet of nauwelijks invloed? Is er een rol weggelegd voor de werkgever, de leidinggevende of collega's? Moet er thuis iets worden veranderd? Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg. Al die aspecten bij elkaar moeten ervoor zorgen, dat een stabiele basis komt voor een duurzaam herstel.

Werkplek

Als de oorzaken in beeld zijn en de pijnpunten benoemd, gaan we de werkplek of werksituatie eens nader bekijken Na een bezoek aan het bedrijf ontvangen werkgever en werknemer een rapport met aanbevelingen op veel terreinen. Zoals psychosociale factoren, fysieke werkplek, werkinhoudelijk, ergonomisch en andere relevante invloeden. Dit rapport kan als basis dienen voor het uitvoeren van aanpassingen en het maken van aanvullende afspraken. Natuurlijk zal het hele bedrijf hiervan profiteren. Tenslotte moet worden voorkomen, dat ook andere mensen Burn out raken. Mogelijk door dezelfde oorzaken en dus ook met dezelfde gevolgen.

Wikken en wegen

Het is zaak om uit te zoeken hoe het zit met de huidige balans. Om daarna te gaan werken aan het herstel van het evenwicht. Zowel werk als privé streeft een mens nu eenmaal ernaar de zaken in balans te hebben. Het gaat om een gezond evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Dus hoeveel kan iemand feitelijk aan en wat wordt er nú van hem of haar gevraagd.

Hetzelfde maar dan anders

Harde werkers hoeven vaak alleen maar te worden bijgestuurd. Iets meer delegeren. Delen van verantwoordelijkheden met degene, die dat ook als taak hebben. Vooral ook minder verantwoordelijk voelen voor allerlei zaken ,die er minder toe doen. Nadenken over een herverdeling van functies en taken kan voor iedereen verhelderend werken. Vaak zijn zaken in de loop van de tijd wat scheef gegroeid. Een mooie gelegenheid om dit aan te pakken en op die manier weer een gezonde taakverdeling binnen het bedrijf tot stand te brengen.

Begrip en respect

Verantwoordelijkheid draag je samen. Of het nu gaat om werk of privé. Je verantwoordelijk gedragen en voelen, doe je alleen. Uiteindelijk ben je daarom ook alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf. Maar daarbij wel rekening houdend met een ander zijn belangen. Of het nu je werkgever, collega of partner is. Respect en vertrouwen vormen een goede basis voor een duurzame samenwerking.

Samen

Harde werkers hebben de neiging zaken zelf op te lossen. Zij vergeten nog wel eens, dat je samen uiteindelijk sterker bent. Als de locomotief maar doorrijdt zonder de wagons mee te nemen, komt de vracht niet aan. Samen vereist een bepaald sociaal gedrag van alle betrokkenen. Begrip en respect voor elkaar is heel belangrijk. Je eens verdiepen in de werkwijze of denkpatronen van de ander levert nieuwe inzichten. Misschien niet altijd beter. maar veelal met hetzelfde resultaat en soms op lange termijn zelfs effectiever.

Resultaat

En vernieuwde werkwijze van de stuwende kracht in de organisatie geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. Ook de privé situatie zal hiervan profiteren.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan biedt ons programma voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Er moet wel voldoende motivatie aanwezig zijn om aan het herstel te werken, dan zal het rendement ook het hoogste zijn. Vraag vandaag nog het informatiepakket aan via de website of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

overbelasting op het werk

Is jouw kantoortuin een zegen of een ramp?

Succesvolle ondernemer

Eric Jansen is een succesvol ondernemer. Hij is directeur van een goedlopend bedrijf, dat steeds verder groeit. Hij staat open voor vernieuwingen en volgt de veranderingen in de markt op de voet.

Directeur van een bedrijf

Ook binnen de organisatie is hij constant bezig met vernieuwingen. Zo is het kantoor recentelijk geheel gemoderniseerd met flexibele werkplekken in een kantoortuinachtige omgeving.

Directeur van een vernieuwd bedrijf

Stijging ziekteverzuim

Het bedrijf kent een modern personeelsbeleid met tal van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het personeel is over het algemeen zeer tevreden hetgeen blijkt uit het geringe verloop. Toch wordt ook Eric zo nu en dan geconfronteerd met een langdurig zieke werknemer. Zo had hij recentelijk te maken met regelmatig en ook oplopend ziekteverzuim van een van zijn meest innovatieve werknemer ICT, Ronald Kaart. Volgens zijn huisarts is er sprake van een dreigende Burn out. Eric heeft de goede gewoonte om in zo’n situatie meteen een gesprek aan te gaan. Uit de gesprekken komt echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak naar voren.

coaching

Coach Burn out herstel

Omdat zij er samen niet uitkomen besluit Eric, mede op advies van de arbo arts, de hulp in te roepen van een ervaren coach Burn out herstel. Deze nodigt de werknemer uit voor een indringend, openhartig gesprek. In dat gesprek komen alle mogelijke oorzaken en gevolgen aan bod. Niet alleen de zakelijke aspecten, maar ook eventuele veranderingen in de privé situatie. Ook kunnen er zich medische situaties voordoen, waardoor het functioneren wordt beperkt. Zo wordt samen bekeken of er zich bepaalde veranderingen hebben voorgedaan, waardoor er verhinderingen, belemmeringen of beperkingen zijn ontstaan. Na dit gesprek heeft er natuurlijk ook een gesprek met Eric plaatsgevonden, waarbij hij zijn visie op de situatie heeft kunnen geven.

Kantoortuin

Verandering werkomgeving

Uit het gesprek kwam uiteindelijk naar voren, dat Ronald grote moeite heeft met de veranderde werksituatie. Hij gaf aan hooggevoelig te zijn en daardoor problemen te ondervinden met het concentreren en zijn energiebalans.  De oude werkplek was in een eigen kantoortje aan het einde van een gang. Nu zit hij iedere dag ergens anders met veel meer omgevingsgeluiden. Regelmatig collega’s aan zijn bureau met vragen, meekijkend tijdens zijn werkzaamheden en goedbedoelde social talk. De vele prikkels kosten hem te veel energie met als gevolg allerlei verschijnselen, zoals oververmoeidheid en andere vage gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Om weer te kunnen opladen meldde hij zich regelmatig ziek. Daardoor blijft er weer werk liggen en wordt de druk alleen maar groter. Het risico van een Burn Out of een vergelijkbaar verschijnsel is daardoor groter en groter geworden. Het advies van de coach was in dit geval twee zaken gelijktijdig aan te pakken. Als eerste een verbetering van de persoonlijke weerbaarheid en belastbaarheid van de persoon en als tweede de werkomgeving.

Overbelasting bij overgevoelige personen

Hoog Sensitieve Persoon (HSP)

Elk moment van de dag doen we indrukken op via onze zintuigen: we horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Een HSP doet dat intensiever en is daardoor hooggevoelig. Dit is geen afwijking, ziekte of iets zweverigs, maar eigenlijk een normale karaktereigenschap. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat 20% van de mensen in meer of mindere mate hoog sensitief is. Een HSP heeft doorgaans een bijzonder verfijnd zenuwstelsel en dat heeft positieve en negatieve kanten. Het is belangrijk, dat iemand weet hoe je om moet gaan met zijn hooggevoeligheid, om problemen te voorkomen.

Ronald behoort tot deze categorie mensen. Een kenmerk van deze eigenschap is het diep nadenken, voordat er actie wordt ondernomen. Goed doordacht te werk gaan. Ronald is erg vindingrijk en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden (HSS zie later). Dit is voor het innovatieve bedrijf van Eric zeer waardevol. Voor de functie van Ronald is hoge concentratie en diep nadenken noodzakelijk. Ronald levert normaal de grote creatieve oplossingen voor het echte verschil met de concurrenten. Alleen deze superantenne is ook erg gevoelig voor storende factoren.

Ronald bleef desondanks hard doorwerken, maar kwam niet meer tot de resultaten, waar hij zo bekend om staat. Dit levert Ronald veel stress en frustratie. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek raakte hij uitgeput. Zittend werk, maar geen energie meer om te sporten.
Diezelfde frustratie begon zich ook te vertonen bij Eric en verschillende collega’s van Ronald. Deadines werden niet gehaald en meer en meer moesten er vervangende mensen worden ingezet.

De Amerikaanse expert Elaine Aron heeft onderscheid gemaakt tussen twee type persoonlijkheden die gekenmerkt worden door hooggevoeligheid:
• High Sensation Seekers (HSS): zijn op zoek naar nieuwe intense uitdagingen en risico’s. Deze sensatiezoekers zijn net zo snel verveeld als overprikkeld, wat een lastige combinatie is.
• High Sensitive Persons (HSP): houden van een rustig en regelmatig leven zonder risico’s.
Meer over HSP kunt u lezen op wikipedia

Futura Esperanza Zakelijk Burn out

In overleg met Eric en Ronald is besloten het gehele programma van Futura Esperanza te volgen. Daardoor verbeterde de fysieke-, de mentale- en de sociale conditie van Ronald aanzienlijk. Het vele zittende werk had zijn fysieke conditie in de loop van de tijd ongemerkt aanzienlijk verslechterd. Daarnaast is de mentale conditie voor iemand met HSP heel belangrijk. Hij is nu veel beter in staat om tijdig aan te geven wanneer iets of iemand hem te veel gaat worden. Hij kan voor zichzelf de juiste maatregelen nemen en realiseert zich ook dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is. Dat is geen taak voor de werkgever.  

De tijdsbelasting van het programma is ongeveer twee uur per dag en te volgen in de eigen vertrouwde omgeving. Daardoor vormt het geen extra belasting voor de organisatie. Eric krijgt maandelijks een schriftelijke rapportage van het verloop en kan zo het proces blijven volgen. In dit geval heeft Ronald zijn functie normaal kunnen uitoefenen en heeft hij, voor de bij het programma behorende reis, zelf verlofdagen opgenomen als eigen investering in zijn herstel.

Thuiskantoor

Aanpassing werkplek

Als tweede hebben de coaches van Futura Esperanza de werkomgeving bezocht en een rapport uitgebracht. Op basis van dit rapport is de werkplek, na goed overleg en advies, aangepast aan de wensen van Ronald. Zo is een aantal akoestische maatregelen getroffen en is een modern ingerichte thuiswerkplaats tot stand gekomen. Tijdens het onderzoek bleek dit laatste voor nog twee werknemers een perfecte oplossing te zijn, waardoor de investering in een extern netwerk meteen rendabeler werd. Er was een werknemer langdurig belast als mantelzorger voor zijn zieke partner en iemand anders kon slecht de juiste kinderopvang regelen. Beiden werken nu regelmatig vanuit huis en zijn super blij met de geboden oplossing.

Directeur van een bedrijf

Gemotiveerdere en productievere werknemer

Al tijdens de realisatie van de aanpassingen en het volgen van het programma bleken de motivatie en de productiviteit van Ronald met sprongen te verbeteren. Alleen al het feit, dat er zicht was op een echte oplossing met behoud van de geliefde baan geeft energie. Zo hoeft Ronald niet op zoek naar een andere functie en Eric niet op zoek naar een nieuwe medewerker. Alleen dat maakt de investering in tijd en geld de moeite waard. Het is in deze tijd niet eenvoudig om een toegewijde en innovatieve ICT ’r te vinden.
Zo kan Eric zich weer bezighouden met hetgeen hij het liefste doet en dat is ondernemen. En Ronald is weer de hele dag bezig met het nadenken over innovatieve oplossingen voor verschillende ICT-problemen.

gaan
Tenerife Baranca